Skip to main content

Regulaminy

Zanim nas odwiedzisz zapoznaj się z obowiązującymi regulaminami.

Regulaminy obowiązujące w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie:

Regulamin dla zwiedzających

Zapoznaj się z regulaminem dla zwiedzających Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie.

Regulamin dla zwiedzających


Rezerwat przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" jest szczególnym obiektem, w którym przedmiotem ochrony jest Jaskinia Niedźwiedzia, wraz z jej całym systemem krasu podziemnego i powierzchniowego oraz zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Rezerwat jest cennym obiektem dla badań naukowych oraz celów dydaktycznych i turystycznych.

(Zarz. MLiPD z dn.21.07.1997r.|) Podlega ochronie na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody.

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej odbywa się tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu:

 1. Zwiedzanie jaskini odbywa się w zwartych grupach, do 15 osób w grupie, wzdłuż udostępnionej i przygotowanej trasy turystycznej, pod opieką uprawnionego przewodnika, po wykupieniu biletu wstępu.
 2. Przed wejściem do jaskini należy pozostawić w szatni przedmioty takie jak: plecaki, parasole, laski, teczki, statywy, nosidła dla dzieci, kije do selfie, itp.
 3. Fotografowanie i filmowanie Jaskini musi być zgodne z Regulaminem filmowania i fotografowania Jaskini Niedźwiedziej.
 4. Nie będą wpuszczane do jaskini osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 5. Osobom zwiedzającym jaskinię zabrania się:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt
 • dotykania szaty naciekowej, kości i namulisk, uszkadzania innych elementów ekosystemu jaskini
 • zabierania elementów skalnych i znalezisk paleontologicznych
 • wyrzucania odpadków, palenia tytoniu i zanieczyszczania jaskini w jakikolwiek inny sposób
 • spożywania pokarmów i napoi
 • głośnego zachowania
 • dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych
 • uszkadzania urządzeń technicznych
 • wychodzenia poza chodniki i bariery, oddalania się od grupy prowadzonej przez przewodnika

Szczególną ochroną otoczona jest szata naciekowa Jaskini Niedźwiedziej.

Za uszkodzenie szaty naciekowej grożą sankcje karne.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA JEST NIEZWYKLE WRAŻLIWYM I CENNYM EKOSYSTEMEM I REZERWATEM PRZYRODY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGUŁ ZWIEDZANIA I POMOC W OCHRONIE OBIEKTU, BY INNI MOGLI PODZIWIAĆ JEGO PIĘKNO.

Regulamin rezerwacji
i sprzedaży biletów

Zapoznaj się z regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów


REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży i rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwanej dalej Jaskinią, prowadzona przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., zwanym dalej SPA, oraz warunków ich odbioru przez kupującego.

II. ZAKUP BILETÓW do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie można dokonać:

 1. za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl;
 2. w kasie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

III.  ZAKUP BILETÓW W KASIE

 1. Zakup biletów w kasie Jaskini Niedźwiedziej można dokonać najpóźniej na 10 minut przed godziną planowanego wejścia, jeżeli są dostępne wolne miejsca.

IV. ZAKUP BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY

 1. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zwanych dalej e-biletami, dokonywana jest na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zwiedzania. W terminie krótszym zapraszamy do kasy Jaskini, kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 biletów dla klientów indywidualnych.
 4. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego, tj.:
 • Wypełnienie formularza Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta, wraz z informacją o chęci otrzymania faktury VAT.
 • Wybór terminu, ilości i rodzaju biletów.
 • Podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu.
 • Dokonanie płatności za zakupione bilety.
 • Otrzymanie drogą elektroniczną e-biletu i jego wydruk.
 • W dowolnym momencie klient może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 1. Warunkiem sprzedaży e-biletów jest opłacenie zamówienia, czyli zaksięgowanie przelewu w ciągu 1 godz. od momentu złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone (niezaksięgowane) w powyższym terminie zostanie anulowane. Rezerwacje niewykupione automatycznie wracają do sprzedaży.
 2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 4. Zamówienie można anulować min. 1 dzień przed terminem zwiedzania tylko drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W przypadku anulowania e-biletów pobierana jest opłata na pokrycie kosztów transakcji w wysokości 10% wartości zamówienia.
 6. ZAKUPIONE BILETY UPOWAZNIAJĄ DO WSTĘPU TYLKO NA OKREŚLONĄ GODZINĘ WIDNIEJĄCA NA BILECIE. Z biletami należy stawić się min. 10 minut przed planowanym wejściem w holu Jaskini Niedźwiedziej przy "BRAMCE".
 7. Niezgłoszenie się posiadacza biletu na określoną godzinę wejścia, powoduje utratę ważności biletu.
 8. W przypadku niestawienia się do wejścia o wyznaczonej godzinie, zastrzegamy sobie prawo sprzedaży biletów na zwolnione miejsca. 

 V. REZERWACJA BILETÓW

 1. Dostępne są następujące formy rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej:
  • ELEKTRONICZNA – przez formularz rezerwacji ze strony: www.jaskinianiedzwiedzia.pl lub  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • TELEFONICZNA – na nr +48 74 8141 250 (dotyczy wyłącznie osób indywidualnych);
 2. OSOBY INDYWIDUALNE mogą zamawiać bilety w drodze rezerwacji TELEFONICZNEJ lub ELEKTRONICZNIE przez formularz rezerwacji na stronie – jaskinianiedzwiedzia.pl
 3. GRUPY ZORGANIZOWANE (powyżej 15 osób) obowiązuje rezerwacja, ELEKTRONICZNA przez formularz rezerwacji grupowej na stronie internetowej. Wstępnie można dokonać rezerwacji telefonicznie, lecz należy ją potwierdzić przez formularz rezerwacji.
 4. Po dokonaniu oceny możliwości rezerwacji, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o. przesyła zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych FORMULARZ ZAMÓWIENIA-UMOWY rezerwacji biletów lub zawiadamia o odmowie jej przyjęcia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych odesłanie podpisanego formularza zamówienia-umowy rezerwacji biletów jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie usługi turystycznej. Po potwierdzeniu rezerwacji SPA zobowiązuje się do wydania zamawiającemu sprzedanych biletów na określony dzień i godzinę oraz w ilości określonej w potwierdzeniu rezerwacji, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej należności za bilety.
 6. Zarezerwowane bilety, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rezerwację (np. mail, fax, etc), należy wykupić w kasie Jaskini najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem, w przeciwnym wypadku bilety zostają przekazane do wolnej sprzedaży.
 7. Niezgłoszenie się posiadacza biletu na określoną godzinę wejścia, powoduje utratę ważności biletu.
 8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed datą zamówionego wejścia, zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty należności za bilety.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie krótszym niż dwa tygodnie, bądź niestawienia się w określonym terminie, zamawiający zostanie obciążony kwotą równą iloczynowi stawki biletu normalnego i ilości niewykorzystanych biletów.

 VI. Prawa i obowiązki Stron

 1. W przypadku wydania przez organ nadzorujący Jaskinię decyzji o ograniczeniu ruchu turystycznego lub o okresowym wyłączeniu Jaskini ze zwiedzania, SPA powiadamia rezerwującego o braku możliwości zwiedzenia Jaskini co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zwiedzania, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.
 2. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności, których nie można było zapobiec.
 3. W przypadku spóźnienia na potwierdzone godziny wejścia SPA nie zapewnia zamawiającemu możliwości wejścia w innych terminach.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPA jego danych osobowych w celach: marketingowych związanych ze sprzedażą biletów, statystycznych, handlowych i promocyjnych.
 5. Do korzystania ze zniżki przy zakupie biletów upoważnieni są:
  • dzieci i młodzież ucząca się;
  • studenci do 26 – go roku życia;
  • osoby niepełnosprawne (orzeczenie), opiekunowie osób poruszających sie na wózkach.
 6. Do nieodpłatnego wejścia upoważnieni są:
  • dzieci do 3 lat pod opieką dorosłych – nieodpłatnie.
  • opiekunowie grup wycieczek szkolnych (1/14 osób).

 VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015 r. i stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi turystycznej.

Regulamin filmowania
i fotografowania

Zapoznaj się z regulaminem filmowania i fotografowania przez zwiedzających na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Regulamin filmowania i fotografowania przez zwiedzających na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie


 1. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania trasy turystycznej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie możliwe jest wyłącznie po wykupieniu specjalnych biletów zgodnie z cennikiem użytkownika: Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.
 2. Osoba, która wykupiła w/w bilet (naklejkę) powinna umieścić go w widocznym miejscu dla obsługi oraz przewodnika.
 3. Filmowanie video możliwe jest wyłącznie za pomocą kamer cyfrowych, telefonów (bez dodatkowe źródła światła) bez możliwości używania statywów.

 4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych możliwe jest za pomocą aparatów cyfrowych, smartfonów, z możliwością korzystania z wbudowanego flesza, bez statywu, bez kija do selfie i innych podobnych gadżetów.

 5. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się wyłącznie z zachowaniem wszystkich wymogów regulaminu dla zwiedzających.

 6. Osoba fotografująca bądź filmująca nie ma możliwości odłączanie się od grupy zwiedzających, tak jak pozostali uczestnicy grupy wycieczkowej podlega poleceniom prowadzącego grupę przewodnika (wykonywanie zdjęć lub filmowanie nie może wpływać na tempo poruszania się grupy, o którym decyduje przewodnik).

 7. Wykupienie biletu na fotografowanie i filmowanie jest dowodem zapoznania się i zaakceptowanie przez zwiedzającego powyższego regulaminu.

 8. Fotografujący/filmujący musi liczyć się z trudnymi warunkami do fotografowania (zmieniające się lub niedostateczne oświetlenie, tempo poruszania grupy). Nie jest to podstawą do roszczeń o zwrot za opłatę na fotografowanie/filmowanie.

 9. Niestosowanie się do zasad regulaminu przez osoby fotografujące bądź filmujące powoduje utratę prawa od fotografowania i filmowanie i może stanowić podstawę do wezwania przez przewodnika grupy służb porządkowych.

Regulamin użytkowania
Jaskini Niedźwiedziej

Zapoznaj się z regulaminem użytkowania Jaskini Niedźwiedziej

Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej


 1. Regulamin turystycznego użytkowania
  Jaskini Niedźwiedziej
  położonej w rezerwacie przyrody
  "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie.

   
  I. Postanowienia ogólne
  § 1.
  1. Regionalny Dyrektor, w porozumieniu z Nadleśnictwem, zezwala Gminie Stronie Śląskie na użytkowanie turystyczne Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwaną dalej "jaskinią", położonej w rezerwacie przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", na terenie stanowiącym w większości własność Skarbu Państwa i będącym w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz w części na terenie będącym własnością Gminy Stronie Śląskie.
  2. Zezwala się użytkownikowi na organizację ruchu turystycznego w wydzielonej części środkowego poziomu jaskini, określonej w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
  3. Zezwala się na ruch pojazdów należących do użytkownika, po drodze leśnej prowadzącej od granicy rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" do wejścia do jaskini, związany z obsługą turystyczną jaskini.
  II. Postanowienia szczególne
  § 2. Warunki szczegółowe użytkowania Jaskini Niedźwiedziej:
  1. Ruch turystyczny w jaskini może być organizowany przez użytkownika wyłącznie w wyznaczonej jej części. Zwiedzający Jaskinię Niedźwiedzią mogą wykonywać zdjęcia i filmować jaskinię (niekomercyjnie) na trasie turystycznej, pod warunkiem, że zdjęcia fotograficzne wykonywane będą za pomocą aparatów tradycyjnych i cyfrowych (z możliwością korzystania z wbudowanego flesza) bez statywu a filmowanie wykonywane będzie za pomocą kamer cyfrowych, bez dodatkowego źródła światła i bez statywu.
  2. W celu zachowania naturalnych warunków środowiska jaskini wyłącza się ją z eksploatacji turystycznej na okres dwóch miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w okresie zimowym. Przerwa w ruchu turystycznym może być wykorzystana na prace konserwacyjne, trwające jednak nie dłużej niż jeden miesiąc.
  3. Przez okres co najmniej jednego miesiąca jaskinia pozostaje zamknięta i zaplombowana. W tym okresie jaskinia może być udostępniona jedynie do przeprowadzenia badań monitoringu środowiska, zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do każdorazowego plombowania jaskini po zakończeniu badań i ponoszą odpowiedzialność za stan jaskini w trakcie prowadzenia badań.
  4. Na wniosek użytkownika organ nadzorujący może dopuścić do ruchu turystycznego w trakcie wyłączenia jaskini z użytkowania turystycznego, jednakże na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, wyznaczając równocześnie nowy termin wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego.
   Jaskinia jest udostępniona przez sześć dni w tygodniu. Dzienny dopuszczalny czas udostępnienia jaskini dla turystów wynosi 8 godzin 30 minut.
   Maksymalna liczebność grupy turystycznej wynosi 15 osób (z wyłączeniem dzieci do 3 lat), dzienny limit zwiedzających wynosi w dni powszednie 360 osób, w soboty i dni wolne od pracy 450 osób. Dopuszczalna roczna liczba zwiedzających nie może być wyższa niż 87 tysięcy osób.
  5. Na trasie turystycznej w jaskini mogą przebywać jednocześnie najwyżej trzy grupy zwiedzających, wprowadzane w odstępach co najmniej 20 minutowych w dni powszednie i 15 minutowych w soboty i dni wolne od pracy.
  6. W dniach przeznaczonych do zwiedzania użytkownik zobowiązany jest do dokonywania z udziałem przewodnika przejść kontrolnych przed i po zakończeniu ruchu turystycznego w celu oceny stanu przyrodniczego jaskini i bezpieczeństwa dla zwiedzających. Poranne przejście kontrolne musi się zakończyć przed wprowadzeniem pierwszej grupy zwiedzających.
  7. Obsługę turystyczną w jaskini wykonują wyłącznie przeszkoleni przewodnicy znający zagadnienia dotyczące jaskini.
  8. Wejścia do jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, a także wszelkie wejścia poza trasę turystyczną wyznaczoną przebiegiem chodnika, wymagają pisemnego zezwolenia organu nadzorującego. Posiadający zezwolenie odpowiadają w czasie wejścia za:

   a) szatę naciekową i wszelkie urządzenia znajdujące się w jaskini,
   b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
   c) porządek w obiekcie.

   Powyższe wejścia powinny być zgłoszone użytkownikowi jaskini najpóźniej na dwa dni przed ich terminem i odnotowane w książce wejść do jaskini.
   Zapis nie dotyczy fotografowania i filmowania przez media użytkowanej części jaskini, w dniach i godzinach, w których prowadzony jest ruch turystyczny.
  9. W przypadku występującego zagrożenia dla walorów przyrodniczych jaskini wynikającego z pomiarów prowadzonych w trakcie monitoringu lub zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających organ nadzorujący rezerwat może:

   a) wydłużyć okres wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego,
   b) skrócić dzienny czas zwiedzania, zwiększyć czasowe odstępy między grupami, zmniejszyć maksymalną liczbę osób w grupie oraz obniżyć dopuszczalną roczną liczbę zwiedzających,
   c) wyłączyć okresowo fragmenty jaskini ze zwiedzania,
   d) wyłączyć okresowo ze zwiedzania całą jaskinię,
   e) zmniejszyć ilość dni w tygodniu udostępnionych do zwiedzania.

  10. Organ nadzorujący w oparciu o wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w § 5, dokonuje okresowych ocen stanu przyrodniczego jaskini oraz sposobu jej użytkowania. 
   Dla zachowania stabilności mikroklimatu oraz przeciwdziałania rozwojowi glonów czas oświetlenia jaskini powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
   Dla zachowania właściwych warunków mikroklimatycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku każdorazowego zamykania systemu drzwi izolujących jaskinię od czynników zewnętrznych.

   Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia:
   a) ewidencji ruchu turystycznego (w systemie jednodniowym),
   b) ewidencji dyżurów przewodnickich,
   c) książki wejść turystycznych uwzględniającej godziny wejścia, liczbę osób w grupie, nadzwyczajne wydarzenia zaistniałe w trakcie zwiedzania, przeprowadzone  przejścia kontrolne,
   d) książki wejść poza turystycznych uwzględniającej godziny wejścia i wyjścia, wykaz osób wchodzących, osobę odpowiedzialną, cel i efekt wejścia oraz inne uwagi,
   e) książki kontroli obiektu,
   f) książki uszkodzeń szaty naciekowej i innych elementów środowiska przyrodniczego jaskini.
   
  § 3. Obowiązki użytkownika Jaskini Niedźwiedziej.
   
  Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. pełnej ochrony użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uzgadniania z organem nadzorującym rezerwat wszelkich działań (w tym gospodarczych) w użytkowanej części jaskini i użytkowanej przez gminę części rezerwatu,
  3. wykonywania wszelkich zaleceń organu nadzorującego, związanych z ochroną użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu, w związku z ich turystycznym udostępnieniem,
  4. udostępniania jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, podmiotom lub osobom posiadających pisemne zezwolenie Regionalnego Dyrektora,
  5. udzielania pomocy organizacyjnej wykonującym badania naukowe prowadzone w jaskini i na terenie rezerwatu, grupom prowadzącym działalność speleologiczną w jaskini i w rezerwacie oraz współdziałania przy współpracy naukowej i dydaktycznej związanej z propagowaniem ochrony środowiska krasowego jaskini, bez nakładów finansowych,
  6. dbania o wysoki poziom merytoryczny przy prezentacji walorów jaskini, w tym usług przewodnickich,
  7. dbania o właściwy wystrój i estetykę ekspozycji muzealnej w pawilonie i w użytkowanej części jaskini,
  8. prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej (w tym węzła sanitarnego dla zwiedzających) i eksploatacji urządzeń technicznych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz utrzymanie czystości i porządku na użytkowanym terenie,
  9. zapewnienia stałej kontroli środowiska przyrodniczego w użytkowanej części jaskini i jej otoczeniu przez prowadzenie monitoringu,
  10. wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w punkcie 9. użytkownik przekazuje w formie elektronicznej Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody raz na miesiąc.
  § 4. Odpowiedzialność użytkownika Jaskini Niedźwiedziej

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zasobów, tworów i składników przyrody (m.in. szaty naciekowej) w udostępnionej części jaskini oraz użytkowanej części rezerwatu,
  2. niedostosowanie organizacji ruchu turystycznego w jaskini do warunków określonych w niniejszym porozumieniu,
  3. bezpieczeństwo osób przebywających w Jaskini Niedźwiedziej w ramach zorganizowanego ruchu turystycznego w wydzielonej części jaskini.
  § 5.
  1. Użytkownik pokrywa wszystkie koszty związane z turystycznym udostępnieniem jaskini do ruchu turystycznego, a także koszty związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego w jaskini i jej otoczenia oraz wykonywaniem okresowych ekspertyz.
  2. Szczegółowy zakres monitoringu i ekspertyz zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia. Zakres monitoringu i ekspertyz może zostać zmodyfikowany w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorujący takiej potrzeby związanej z ochroną jaskini.
   
  § 6.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych porozumieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym użytkowaniem jaskini sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, wykonujący zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ochrony przyrody.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.